Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Monitoring - Zarządzenie Dyrektora PZO Żnin

ZARZĄDZENIE  NR 2/2019

DYREKTORA POWIATOWEGO ZESPOŁU OŚWIATY W ŻNINIE

z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie

Na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie.

§ 3

Pracowników Zespołu zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik
do Zarządzenie nr 2/2019
Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty
w Żninie

 

R E G U L A M I N
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenie Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie
  • § 1
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie oraz terenu wokół Zespołu (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring obejmuje: 1 kamera wewnątrz budynku (obejmuje korytarz), 2 kamery na zewnątrz budynku (obejmują: ściany budynku od wejścia głównego i od strony parku)
 3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Zespołu.
 4. Administratorem systemu monitoringu jest Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie.
  • § 2
Celem instalacji monitoringu w Powiatowym Zespole Oświaty jest:
 1. zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,
 2. ochrona mienia Powiatowego Zespołu Oświaty,
 3. zmniejszenie ryzyka możliwych zagrożeń.
  • § 3
 4. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: 2 kamery, rejestrator, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratora.
 5. Monitoring podlega nadzorowi Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie.

3. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratora z monitoringu na terenie Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie upoważniony jest Dyrektor.

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, zespół przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż miesiąc od dnia nagrania.
 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  • § 5

1. Informacja  o  funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest   poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku Szkoły.

2. Na   tablicy   ogłoszeń,   na   stronach   Biuletynu   Informacji   Publicznej Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie  zamieszcza się następującą Klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia: "Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie prowadzi monitoring wizyjny budynku Zespołu oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa warunków pracy i zmniejszenia ryzyka możliwych zagrożeń oraz ochrony mienia Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowi art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: tomasz.henzler@cbi24.pl.

3. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

4. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie lub w przypadku jego nieobecności osoby zastępującej.

5. Osoba  zainteresowana  zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego  na  potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Zespołu z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

6. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku  bezczynności  uprawnionych  organów  kopia  jest  niszczona  po  upływie  miesiąca od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

7. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie w sprawie monitoringu w PZO Żnin.pdf (PDF, 219.99Kb) 2020-04-01 13:44:51 269 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Firszt-Naliwajska 01-04-2020 13:44:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Firszt-Naliwajska 01-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Henryk Ciesielczyk 24-03-2021 10:41:27